Web-analytiikka

Digiteam on yritysten ja julkisen sektorin asiantunteva kumppani web-analytiikan kehittämiseen. Ydinosaamistamme on auttaa asiakkaitamme johtamaan digitaalista markkinointia tiedolla.

Digitaalinen markkinointi sisältää useita erilaisia osa-alueita, mutta kaikkien toimenpiteiden onnistumisella on yksi yhtenevä nimittäjä – hyvin toteutettu web-analytiikka. Ilman yrityksen tarpeisiin räätälöityä analytiikkaa, sen aktiivista seurantaa ja hyödyntämistä toimenpiteiden jatkokehittämiseen, toiminta perustuu vain olettamuksiin. Virhelyöntejä voi tapahtua, eikä toimenpiteille ainakaan saavuteta parasta mahdollista tuottoa.

Me Digiteamilla autamme määrittämään toimenpiteiden tueksi perusteellista analytiikkaa, kehittämään nykyistä analytiikkaa vieläkin tarkemmaksi sekä tulkitsemaan saatuja tuloksia – luoden sivustosta ja tulevista kampanjoista entistäkin tehokkaampia. Asiantuntijoillamme on vankka osaaminen web-analytiikan eri osa-alueista ja tarjoamme asiakkaillemme myös koulutuspalveluja oman osaamisen kehittämiseen.

Analytiikka kunnossa – paras tuotto resursseille

Kun markkinoinnin suunnittelu saa tuekseen relevanttia tietoa, saavutetaan paras panos-tuotossuhde yrityksen resursseille. Analytiikan avulla omista kanavista voidaan paikallistaa asiakaspolun pullonkaulat, ohjata ja tehostaa liidinkeruuta, parantaa sisällöntuotantoa, kehittää verkkosivun teknistä toimivuutta sekä mitata markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta.

Hyödyt ovat siis merkittävät. Oikein rakennetulla web-analytiikalla hiotaan asiakkaan verkkosivu- tai verkkokauppakokemus saumattomaksi sekä luodaan entistä puhuttelevampaa viestintää. Markkinointikampanjoiden sisällöt muotoutuvat houkuttelevammiksi ja mainonta osataan kohdentaa tehokkaammin.

Analytiikka ei siis ainoastaan palvele isojen organisaatioiden kehittämistarpeita. Sen hyödyntämisen avulla voidaan saavuttaa merkittäviäkin kustannussäästöjä, joten se on arvokas työkalu pk-yrityksille parhaiden tulosten saavuttamiseksi käytössä olevilla resursseilla.

Yhteenvetona – analytiikalla saavutetaan parempia tuloksia ja etulyöntiasemaa kilpailijoihin nähden. Eikä rahaa enää haaskata tuottamattomaan toimintaan.

Digiteam on web-analytiikan asiantuntija ja olemme auttaneet sen avulla suurta joukkoa asiakkaitamme lisäämään myyntiään ja parantamaan tuloksia.

 

Vahvuuksiamme web-analytiikan kehittämisessä

  • Analytiikan määrittely- ja implementointipalvelut
  • Verkkoliiketoiminnan KPI-mittareiden suunnittelu ja toteutus
  • Verkkokauppalaajennukset (asennus ja konfigurointi)
  • Sivustoanalyysit (käyttö-, konversio- ja löydettävyysanalyysit)
  • Kampanja-analyysit
  • Verkkosivuston analytiikan konsultointipalvelut
  • Analytiikan koulutuspalvelut

Meistä sanottua

Halusimme uudistaa sivumme ja sivustouudistus meni nappiin! Yhteistyö Digiteamin kanssa oli pätevää, nopeaa. Löysimme sivustouudistuksen kautta itsellemme luottokumppanin vielä vaativampiinkin digiprojekteihin.
Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Digiteamin osaavaan ja ketterään palveluun. Tuloksia saatiin jo heti ensimmäisestä kuukaudesta lähtien

Web-analytiikka palvelut

Me Digiteamilla autamme yrityksiä kehittämään verkkosivustoja ja -kauppoja sekä digimarkkinointia eri lähteistä kerätyn täsmällisen datan, tietojen analysoinnin ja tämän pohjalta tehtyjen päätelmien avulla.

Autamme huomaamaan kehityskohteita, arvioimaan aiempia tuloksia, luomaan tehokkaampia toimenpiteitä sekä saavuttamaan toivottuja tuloksia.

Toteutamme asiakkaillemme kertaluonteisia auditointeja tai jatkuvaluonteisia analytiikkapalveluita. Voimme tarjota asiakkaillemme opastusta ja konsultointia, mutta tarvittaessa vastata kokonaisvaltaisesti toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Näin asiakas voi varmistua, että toimenpiteet tehdään oikein niin sivuston kuin mainonnan suhteen.

Asiakkaan liiketoiminnan tavoitteet toimivat aina perustana mittareille ja analysoinnille. Analytiikkapalveluidemme tavoitteena ei ole vain mitata ja raportoida, vaan tarjota konkreettisia ratkaisuja liiketoiminnan tulosten kehittämiseen.

Sivustoanalyysi

Digiteam tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia sivustoanalyysejä, jossa autamme asiakkaitamme arvioimaan verkkosivuston ja digikampanjoiden nykytilanteen. Sivustoanalyysissä selvitämme, vieraileeko sivustolla oikeanlaisia yrityksiä, ohjataanko heitä tehokkaasti ostopolulla eteenpäin ja suorittavatko he toivottuja konversioita. Samalla tutkitaan tukevatko nykyiset KPI-mittarit määritettyjä tulostavoitteita. Sivustoanalyysi tyypillisesti paljastaa ostopolun vaiheiden pullonkaulat ja mahdolliset yhteydenoton esteet – osoittaen mikä sivustolla toimii ja todentaen osa-alueet, jotka kaipaavat kehittämistä.

Raportointi ja analytiikka vaativat luonnollisesti myös toimenpiteitä saatuihin tietoihin pohjaten. Sivustoanalyysin perusteella autamme kehittämään sivustoa entistä tuloksellisemmaksi ja viritämme KPI-mittarit seuraamaan oikeita tavoitteita.

Sivustoanalyysiin on myös hyvä suhtautua jatkumona, jota tehdään jatkuvasti osana toimintaa, hyödyntäen saatuja tuloksia toiminnan kehittämiseksi edelleen.

Toteutamme yrityksille myös digimarkkinoinnin kampanja-analyysejä. Näissä projekteissa tutkimme mm. onko kampanja tavoittanut oikeat kohderyhmät, ja miten tulokset ovat jakautuneet eri mainosversioiden kesken. Näin saadaan selkeämpi kuva toteutuneen mainonnan tuotosta sekä tehdään johtopäätöksiä tulevien kampanjoiden tehostamiseksi.

Web-analytiikka ylläpitopalvelu

Digiteam tarjoaa myös sivustoanalytiikan ylläpitopalvelua niin yrityksille kuin julkiselle sektorille. Ylläpitopalvelu on vaivaton tapa tarkistaa, että sivuston tavoitteiden mittaaminen on kattavaa, luotettavaa ja ajantasaista, myös ajan kuluessa tehtävien päivitysten jälkeen.

Näin voidaan varmistaa, että päätökset ja toiminnan suunnittelu perustuvat oikeille tuloksille.

Analytiikan ja mittareiden tarkistus on hyvä suorittaa vähintään puolen vuoden välein, suosittelemme kuitenkin neljästi vuodessa. Jos sivustoa päivitetään aktiivisesti, on ylläpitoa hyvä tehdä kuukausittain.

Ylläpitopalvelun prosessi lähtee liikkeelle tavoitteiden kartoituksesta, ja erityisesti priorisoitavien tavoitteiden määrityksestä. Tämän jälkeen koko sivusto käydään läpi, tarkistaen klikattavat elementit ja toiminnallisuudet. Säännöllisesti ylläpidettävällä sivustolla sama auditointiprosessi tehdään aina tarkastusten yhteydessä, toimittaen asiakasyritykselle raportti jokaisesta tarkastuksesta. Ylläpitopalvelun merkittävimpiä hyötyjä asiakkaalle onkin varmuus, että sivuston linkit, lomakkeet ja muut elementit toimivat, eikä myyntiä menetetä niissä olevien puutteiden johdosta.

Ylläpitopalvelua voi myös hyödyntää markkinointipalveluiden analytiikan varmistamiseen.

Web-analytiikan auditointi – selvitä analytiikkasi tila

Digiteam tarjoaa asiakkailleen myös web-analytiikan auditointia, jossa varmistetaan nykyisen analytiikan riittävyys ja luotettavuus. Tällöin selvitetään, otetaanko analytiikasta nykyisellään kaikki irti, mm. seurataanko sivuston myynnillisiä tapahtumia tai voidaanko ulkoista varausjärjestelmää mitata tehokkaammin.

Auditointi lähtee liikkeelle tavoitteiden kartoituksesta. Tämän jälkeen selvitämme kuinka nykyiset analytiikkatyökalut ja niiden keräämä data peilaavat asetettuihin tavoitteisiin. Testaamme ja tarkastamme mittauksen toimivuuden, ja lopuksi toimitamme yritykselle raportin analytiikan nykytilasta sekä suositukset korjaavista toimenpiteistä.

Asiantunteva auditointi nostaa esille puutteet myynnin ja markkinoinnin mittaustiedoissa sekä osoittaa mahdolliset vääristymät analytiikkatietojen keruussa. Kun analytiikkaa kehitetään auditoinnin pohjalta, saadaan tulevaisuudessa relevanttia tietoa suunnittelun ja päätösten tueksi.
Analytiikan implementointi – web-analytiikan käyttöönotto

Kuten yllä on todettu, digimarkkinoinnin laadukas tekeminen ja kehittäminen vaatii tuekseen luotettavaa analytiikkatietoa. Analytiikan implementointi onkin aina syytä toteuttaa seuraavissa tapauksissa: analytiikkaseurantaa ei ole aiemmin rakennettu, sitä ei ole valjastettu tukemaan liiketoimintatavoitteita, sivustoa muokataan huomattavasti tai sivusto uusitaan kokonaan.

Digiteam tarjoaa asiakkailleen kattavat web-analytiikan palvelut, seurantatavoitteiden määrittelystä seurantaohjelman konfigurointiin. Asennuksen jälkeen varmistumme aina kerättävän tiedon oikeellisuudesta, dokumentoimme prosessin, tuotamme asiakkaalle raportin ja luomme asiakkaalle näkymän tulosten seurantaan.

Analytiikka ja kävijäseurantatieto ovat vahvasti mukana kaikessa tekemisessämme. Kaikki toteuttamamme hakusanamarkkinointi- ja Facebook-kampanjat perustuvat mittaukseen, jotta toimenpiteiden hyöty on todennettavissa.

Myös tuottamamme kotisivut sisältävät aina kävijäseurantaohjelman asennuksen ja ohjelman konfiguroinnin. Olemmekin ylpeitä siitä, että asiakkaamme saavat heti julkaisuhetkestä lähtien selkokielistä tietoa kävijöiden liikkeistä verkkopalvelussaan.

Snoobi analytics

Digiteam tarjoaa apua Snoobi-analytiikan hyödyntämiseen. Meiltä löytyy talon sisältä ohjelman syvällistä tuntemusta, ja viisi osaajaamme on aiemmin työskennellyt Snoobilla.

Snoobi on suomalainen kävijäseurantaohjelma, jonka käyttöliittymä on erittäin selkeä. Raporteissa keskitytään kävijöihin sessioiden sijaan, toisin kuin Google Analyticsissa. Tämän johdosta myös ohjelmien raportointilogiikka eroaa toisistaan ja kävijöiden tarkasteleminen eri näkökulmista on Snoobissa helppoa. Snoobi on tunnettu erinomaisista raportointiominaisuuksista, jotka perustuvat pitkälti graafeihin ja visuaalisuuteen.

Snoobin erityisiin ominaisuuksiin kuuluu kyky tunnistaa sivustolla vierailleita organisaatioita sekä näiden käyntien kulkua. Näin ohjelma tarjoaa arvokasta tietoa B2B-myynnin tueksi.

Google Analytics 4

Google Analytics 4 on laajalti käytetyn ja ilmaisen kävijäseurantaohjelman tulevaisuuden versio, ohjelman yhdistäessä verkkosivun ja sovellusten kävijäseurannan. Uusi versio hyödyntää tekoälyä edeltäjiään enemmän, pyrkii ennakoimaan käyttäjän kannalta oleellisia tietoja sekä helpottaa tiedon saatavuutta.

Digiteam on asiantunteva kumppani myös tämän uuden analytiikkatyökalun implementoimiseen, auttaen samalla suunnittelemaan ohjelman tavoitteellisen hyödyntämisen. Google Analytics 4 on mahdollista asentaa vanhan version rinnalle, ja opetella sen tarjoamia mahdollisuuksia prosessin edetessä.

Ohjelman ollessa uusi, tarjoamme siihen liittyen tällä hetkellä pilottipalvelua, joka on saatavilla perusominaisuuksia sisältäville sivustoille. Pilottikokeilun edellytyksenä on lopuksi annettava palaute ohjelman sopivuudesta omaan liiketoimintaan.


Verkkosovellusten analytiikan konsultointi

Meille Digiteamilla on tärkeää pyrkiä auttamaan asiakkaitamme mahdollisimman laajasti, ja olemmekin olleet mukana kehittämässä myös asiakkaidemme käyttämien ohjelmistojen analytiikkaominaisuuksia. Projektit ovat mahdollistaneet kattavien analytiikkatietojen keruun kolmannen osapuolen ohjelmistoista, tukemalla ohjelmiston sisäisten toimintojen sekä konversioiden seurantaa.

Yhteistyö sovellusten kehittäjätiimin kanssa on lähtenyt useimmiten asiakkaidemme tarpeista. Ohjelmistojen tarjoajat ovat myös ymmärtäneet analytiikan hyödyntämisen merkityksen, ja saaneet yhteistyön myötä selkeää lisäarvoa omalle tuotteelleen.

Olemme tehneet yhteistyötä monenlaisten sovellusten kehitysprojekteissa, mm. ajanvaraus-, suunnittelu – ja chat-ohjelmien kanssa.

 

Web-analytiikka – tiimi

Digiteamin kanssa saat käyttöösi kokonaisen asiantuntijatiimin web-analytiikan auditointiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tiimiltämme saat myös konsultointiapua tulosten tulkintaan sekä koulutusta mittarien entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen. Digiteamilla on kokemusta kymmenien pk-yritysten digitaalisen markkinoinnin tuloksellisuuden tehostamisesta sekä yhteenlaskettuna kymmenien vuosien kokemus web-analytiikan kehittämisestä.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD