Hakukone­optimointi

Digiteamin hakukoneoptimointi huomioi yrityksen liiketoimintatavoitteet ja sivuston kokonaisuutena. Hakukoneoptimointi voidaan toteuttaa projektina, jossa perusasiat laitetaan kerralla isommin kuntoon ja kehittämistä jatketaan sarjalla toimenpiteitä, joilla löydettävyyttä jatkokehitetään. Jos perusasiat ovat kunnossa, voidaan keskittyä sivuston jatkuvaan hakukoneoptimointiin.

Hakukoneoptimointi aloitetaan lähtötilanteen ja tavoitteiden kartoituksella, joiden perusteella voidaan arvioida varsinainen optimointiprojektin laajuus, kesto ja jatkuvan kehittämisen tarve. Kun sekä sisällöt, sivukartan rakenteet ja teknologia vaativat päivittämistä, tarkoittaa hakukoneoptimointi käytännössä koko
sivuston uusimista.

Jos tekninen alusta on toimiva ja sivusto on järkevästi muokattavissa, voidaan keskittyä nykyisen sivuston hakukoneoptimointiin.

Meistä sanottua

Digiteamin kanssa toteutettu projekti tuotti kattavan selvityksen ja konkreettiset ratkaisuehdotukset siihen, kuinka Terveyskylän talojen hakukonenäkyvyyttä voidaan parantaa ja mitä asioita kannattaisi huomioida tulevaisuudessa. Olimme hyvin tyytyväisiä muun muassa itseohjautuvaan työskentelytapaan ja asiantuntijuuden kautta selkeästi esiin nostettuihin helposti toteutettaviin ratkaisuehdotuksiin.

Hakukoneoptimoinnin hyödyt

Digiteamin hakukoneoptimoinnin tavoitteena ovat:

  • yrityksen löydettävyyden parantaminen oikeilla hakutermeillä
  • potentiaalisen asiakkaan tuominen sivustolle
  • kävijän muuttaminen asiakkaaksi sivuston sisältöjen avulla.

Varmistamme, että hakutuloksista löytyvä linkki on houkuttava ja sisällöt on kirjoitettu kävijää varten, eikä vain hakukonetta varten. Hyvin tehty hakukoneoptimointi ei keskity pelkkään hakukonesijoituksen parantamiseen, vaan edistää liiketoiminnan tavoitteita kaikilta osin.

Hakukoneoptimointi parantaa myös hakusanamainonnan toimivuutta. Laadukkaat laskeutumissivut tekevät mainonnasta Googlen silmissä kilpailukykyisempää ja hyvien sisältöjen ääreen tuoduista kävijöistä syntyy enemmän myyntiä.

Hakukone­optimointi ei ole

Hakukone­optimoinnin tuloksia

Digiteamin avulla olemme luonnollisissa googlehauissa sijalla 1-2 keskeisillä tuotteillamme. En voi muuta sanoa, kuin että olen todella tyytyväinen Digiteamin ammattitaitoon ja hakukoneoptimointipalveluun.
Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Digiteamin osaavaan ja ketterään palveluun. Tuloksia saatiin jo heti ensimmäisestä kuukaudesta lähtien

Hakukone­optimointi palveluna

Digiteamin hakukoneoptimointi ottaa huomioon niin hakukoneiden kaipaamat asiat, kuin verkkosivuston tuottaman asiakaskokemuksen. Meillä hakukoneoptimointia ei tehdä siilossa, vaan huomioiden muut markkinointitoimenpiteet ja markkinoinnin tavoitteet. Hakukone kohtaa potentiaalisen asiakkaan ostopolun eri vaiheissa, jolloin verkkosivuston sisältöjen tulisi löytyä.

Digiteam toteuttaa hakukoneoptimointia joko projektikohtaisena palveluna tai jatkuvana SEO-palveluna.

Palvelut sisältävät:

  • Avainsanatutkimuksen, jossa selvitetään termistö ja teemat, joilla sivuston olisi löydyttävä
  • Sivuston läpikäymisen asiakaskokemuksen ja tavoitteisiin ohjaamisen kannalta
  • Nykytilanne ja kilpailijakartoitus
  • SEO-muutokset verkkosivustolla (joko toteutettuna tai ohjeistuksena)
  • Mittauksen ja raportoinnin hakukoneoptimoinnin tuloksista

Projektikohtaisen hakukoneoptimoinnin lopputuloksena verkkosivuston sisällöt löytyvät paremmin hakukoneista, verkkosivuston sisältö ja rakenne ohjaavat kävijöitä kohti sivuston tavoitetapahtumia (yhteydenotot, osto) ja sivusto palvelee asiakkaita paremmin.

 

Sivuston löydettävyyden tutkiminen


Avainsana­tutkimus

Hakukoneoptimointi aloitetaan kartoittamalla tuotteet ja palvelut, joilla halutaan löytyä. Tämän jälkeen toteutetaan avainsanatutkimus, jossa selvitetään, kuinka näitä hakukoneista etsitään. Avainsanatutkimuksen avulla selvitetään, millä sanoilla ja teemoilla kannattaa löytyä. Valintaperusteina ovat relevanttius ja volyymi.

Jos yrityksessä on tehty hakusanamainontaa ja laadukasta web-analytiikkadataa on käytettävissä, voidaan päästä kiinni jopa tilauksia ja yhteydenottoja tuottaviin sanoihin. Kun oikeat sanat on löydetty, voidaan siirtyä arvioimaan sivuston löydettävyyden nykytilaa, sekä toimenpiteitä, joilla löydettävyyttä parannetaan.

 

SEO-analyysi

Nykytilanteen kartoituksessa tutkitaan sivuston nykyistä löydettävyyttä ja arvioidaan sivuston löydettävyyteen vaikuttavien asioiden toteutusta ja kilpailutilannetta. Arvioitavaksi joutuvat sisällöt, sivuston rakenne, tekninen toteutus ja linkitykset. Kartoituksen avulla pystytään luomaan tarkka suunnitelma toimenpiteistä, joilla hakukoneoptimointia tehdään ja priorisoimaan tärkeimmät kehityskohteet, sekä luoda niiden tekemiselle järjestys ja aikataulu.

 

Hakukoneoptimointiprojekti

Hakukoneoptimoinnin toteutuksessa varmistetaan, että sivuston hakukonelöydettävyyteen liittyvät perusasiat ovat kunnossa ja luodaan sisällöt, joiden avulla löydettävyyttä halutaan kehittää. Sivukartan suunnittelun yhteydessä otamme huomioon käyttäjät ja varmistamme että sivusto on selkeä navigoida ja se ohjaa kävijän luontevasti oikeisiin sisältöihin, sekä tavoitteisiin – tilaukseen tai yhteydenottoon.

Projektin jälkeen on syytä vetää hetki henkeä ja seurata muutosten vaikutusta, jonka jälkeen voidaan arvioida tilanne ja siirtyä jatkuvampaan hakukoneoptimointiin.

 

Jatkuva hakukone­optimointi

Kun hakukonelöydettävyyden perusasiat laitetaan kuntoon, paranevat sijoituksesi hakutuloksissa. Vaikka sijoitus paranee, saavutettu tulos ei välttämättä vielä riitä, jotta se näkyisi selkeästi myynnissä. Tämän takia tarvitaan jatkuvaa hakukoneoptimointia, jonka avulla kehitetään löydettävyyttä vielä paremmaksi.

Toinen peruste jatkuvaan tekemiseen on kilpailu. Asema hakukoneessa on tuskin koskaan liian vahva ja omaa löydettävyyttä kannattaa puolustaa ja kehittää jatkuvalla tekemisellä, sillä niin kilpailijatkin tekevät.


Hakukoneoptimointia vai hakukonemainontaa

Hakukoneoptimointi ja hakukonemainonta parantavat löydettävyyttä hakukoneessa. Hakukonemainonnan avulla joudutaan usein täydentämään löydettävyyttä silloin, kun se optimoinnin avulla ei ole mahdollista.
Sen avulla voidaan varmistaa löytyminen aivan sivuston yläosasta silloin, kun kilpailijoiden mainonta syö omaa kävijäliikennettä tai myyntiä.

Mainonta on myös oiva tapa testata erilaisten hakutermien tuoman hakukoneliikenteen laatua. Näitä tuloksia voi sitten hyödyntää hakukoneoptimoinnissa.

Mainonta on myös nopea ja varma tie hakutulosten kärkeen, kun taas hakukoneoptimoinnin tuloksista ei voi olla täsmällisen varma ja hakukonetoimenpiteiden vaikutuksessa voi olla päivien tai viikkojen viive.

Mainonta ja optimointi eivät ole toisiaan poissulkevia. Tapauskohtaisesti on kuitenkin hyvä arvioida tai testata, luoko mainonta yritykselle lisäarvoa, vai siirretäänkö osa muutenkin syntyvästä myynnistä mainontakanavaan. Yhtä lailla on hyvä myös arvioida hakukoneoptimoinnin potentiaalia ja vaikuttavuutta
ennen sen tekemistä.

Miksi Digiteam

Digiteamissa työskentelee Suomalaisen hakukonemarkkinoinnin pioneereja, joilla on pitkä analytiikkakokemus ja hyvä liiketoimintaosaaminen. Meitä kiinnostavat asiakkuudet ja projektit, joissa tekeminen on mielekästä, oikein mitoitettua ja joissa asiakas on sitoutunut saavuttamaan kanssamme yhteisen päämäärän.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD